#e8b7cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e8b7cd由90.98%红色,71.76%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为183,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,21.12%品红色,11.64%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 91.0
  • G 71.8
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 21.1
  • Y 11.6
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e8b7cd 颜色转换

#e8b7cd十进制的RGB值为R:232, G:183, B:205。 CMYK值为C:0.0, M:21.12, Y: 11.638, K: 9.02

RGB 232, 183, 205
百分比 90.98%, 71.76%, 80.39%
十六进制 e8b7cd
十进制 15251405
二进制 11101000,10110111,11001101
CMYK 0.0, 21.12, 11.638, 9.02
CMYK百分比 0%, 21%, 12%, 9%
CMY 0.09, 0.282, 0.196
CMY百分比 9%, 28%, 20%
HSL 333.06°, 51.58, 81.37
HSV (or HSB) 333.06°, 21.121000000000002, 90.98
XYZ 61.23, 55.432, 65.228
xyY 0.337, 0.305, 55.432
CIE-LAB 79.29, 21.098, -4.307
CIE-LUV 79.29, 28.025, -10.272
CIE-LCH/LCHab 79.29, 21.533, 348.463
CIE-LUV/LCHuv 79.29, 29.848, 339.871
Hunter-Lab 74.453, 16.507, 0.173
YIQ 200.159, 22.1305, 17.2099
YUV 200.159, 2.38446, 27.93478
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#e8b7cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e8b7cd 相似颜色

相似颜色

#e8b7cd 色度/色彩

至黑
至白

#e8b7cd 色调

色调变化

#e8b7cd HTML/CSS代码

#e8b7cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e8b7cd.

<span style="color:#e8b7cd;">文本</span>
#e8b7cd 背景颜色

此段背景颜色为 #e8b7cd.

<p style="background-color:#e8b7cd;">文本</p>
#e8b7cd 边框颜色

这个边框颜色为 #e8b7cd.

<div style="border:1px solid #e8b7cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e8b7cd;}
.background {background-color:#e8b7cd;}
.border {border:1px solid #e8b7cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉