#e8bcab 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e8bcab由90.98%红色,73.73%绿色和67.06%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为188,蓝色值为171。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.97%品红色,26.29%黄色和9.02%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcc99

  • R 91.0
  • G 73.7
  • B 67.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 19.0
  • Y 26.3
  • K 9.0
  CMYK 百分比

#e8bcab 颜色转换

#e8bcab十进制的RGB值为R:232, G:188, B:171。 CMYK值为C:0.0, M:18.966, Y: 26.293, K: 9.02

RGB 232, 188, 171
百分比 90.98%, 73.73%, 67.06%
十六进制 e8bcab
十进制 15252651
二进制 11101000,10111100,10101011
CMYK 0.0, 18.966, 26.293, 9.02
CMYK百分比 0%, 19%, 26%, 9%
CMY 0.09, 0.263, 0.329
CMY百分比 9%, 26%, 33%
HSL 16.72°, 57.01, 79.02
HSV (or HSB) 16.72°, 26.293, 90.98
XYZ 58.612, 56.064, 46.26
xyY 0.364, 0.348, 56.064
CIE-LAB 79.65, 13.299, 14.561
CIE-LUV 79.65, 28.939, 18.226
CIE-LCH/LCHab 79.65, 19.72, 47.594
CIE-LUV/LCHuv 79.65, 34.2, 32.204
Hunter-Lab 74.876, 8.694, 15.783
YIQ 199.218, 31.6817, 4.0156
YUV 199.218, -13.88384, 28.76017
网页安全色 #ffcc99
颜色名称

#e8bcab 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e8bcab 相似颜色

相似颜色

#e8bcab 色度/色彩

至黑
至白

#e8bcab 色调

色调变化

#e8bcab HTML/CSS代码

#e8bcab 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e8bcab.

<span style="color:#e8bcab;">文本</span>
#e8bcab 背景颜色

此段背景颜色为 #e8bcab.

<p style="background-color:#e8bcab;">文本</p>
#e8bcab 边框颜色

这个边框颜色为 #e8bcab.

<div style="border:1px solid #e8bcab;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e8bcab;}
.background {background-color:#e8bcab;}
.border {border:1px solid #e8bcab;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉