#e8d9fb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e8d9fb由90.98%红色,85.1%绿色和98.43%蓝色组成,十进制红色值为232,绿色值为217,蓝色值为251。在CMKY色彩空间中,他由7.57%青色,13.55%品红色,0.0%黄色和1.57%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffccff

  • R 91.0
  • G 85.1
  • B 98.4
  RGB 百分比
  • C 7.6
  • M 13.5
  • Y 0.0
  • K 1.6
  CMYK 百分比

#e8d9fb 颜色转换

#e8d9fb十进制的RGB值为R:232, G:217, B:251。 CMYK值为C:7.57, M:13.546, Y: 0.0, K: 1.569

RGB 232, 217, 251
百分比 90.98%, 85.1%, 98.43%
十六进制 e8d9fb
十进制 15260155
二进制 11101000,11011001,11111011
CMYK 7.57, 13.546, 0.0, 1.569
CMYK百分比 8%, 14%, 0%, 2%
CMY 0.09, 0.149, 0.016
CMY百分比 9%, 15%, 2%
HSL 266.47°, 80.95, 91.77
HSV (or HSB) 266.47°, 13.546, 98.43
XYZ 75.501, 73.747, 101.519
xyY 0.301, 0.294, 73.747
CIE-LAB 88.803, 11.329, -14.691
CIE-LUV 88.803, 6.185, -25.125
CIE-LCH/LCHab 88.803, 18.551, 307.638
CIE-LUV/LCHuv 88.803, 25.875, 283.83
Hunter-Lab 85.876, 6.652, -9.977
YIQ 225.361, -1.9857, 13.7533
YUV 225.361, 12.61922, 5.82466
网页安全色 #ffccff
颜色名称

#e8d9fb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e8d9fb 相似颜色

相似颜色

#e8d9fb 色度/色彩

至黑
至白

#e8d9fb 色调

色调变化

#e8d9fb HTML/CSS代码

#e8d9fb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e8d9fb.

<span style="color:#e8d9fb;">文本</span>
#e8d9fb 背景颜色

此段背景颜色为 #e8d9fb.

<p style="background-color:#e8d9fb;">文本</p>
#e8d9fb 边框颜色

这个边框颜色为 #e8d9fb.

<div style="border:1px solid #e8d9fb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e8d9fb;}
.background {background-color:#e8d9fb;}
.border {border:1px solid #e8d9fb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉