#e95d7b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e95d7b由91.37%红色,36.47%绿色和48.24%蓝色组成,十进制红色值为233,绿色值为93,蓝色值为123。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,60.09%品红色,47.21%黄色和8.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff6666

  • R 91.4
  • G 36.5
  • B 48.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 60.1
  • Y 47.2
  • K 8.6
  CMYK 百分比

#e95d7b 颜色转换

#e95d7b十进制的RGB值为R:233, G:93, B:123。 CMYK值为C:0.0, M:60.086, Y: 47.211, K: 8.627

RGB 233, 93, 123
百分比 91.37%, 36.47%, 48.24%
十六进制 e95d7b
十进制 15293819
二进制 11101001,01011101,01111011
CMYK 0.0, 60.086, 47.211, 8.627
CMYK百分比 0%, 60%, 47%, 9%
CMY 0.086, 0.635, 0.518
CMY百分比 9%, 64%, 52%
HSL 347.14°, 76.09, 63.92
HSV (or HSB) 347.14°, 60.086, 91.37
XYZ 41.095, 26.586, 21.705
xyY 0.46, 0.297, 26.586
CIE-LAB 58.59, 56.576, 11.77
CIE-LUV 58.59, 97.235, 4.17
CIE-LCH/LCHab 58.59, 57.787, 11.752
CIE-LUV/LCHuv 58.59, 97.324, 2.456
Hunter-Lab 51.562, 52.031, 11.135
YIQ 138.28, 73.787, 38.946
YUV 138.28, -7.51727, 83.0997
网页安全色 #ff6666
颜色名称

#e95d7b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e95d7b 相似颜色

相似颜色

#e95d7b 色度/色彩

至黑
至白

#e95d7b 色调

色调变化

#e95d7b HTML/CSS代码

#e95d7b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e95d7b.

<span style="color:#e95d7b;">文本</span>
#e95d7b 背景颜色

此段背景颜色为 #e95d7b.

<p style="background-color:#e95d7b;">文本</p>
#e95d7b 边框颜色

这个边框颜色为 #e95d7b.

<div style="border:1px solid #e95d7b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e95d7b;}
.background {background-color:#e95d7b;}
.border {border:1px solid #e95d7b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉