#e9d8cf 颜色信息

在RGB颜色空间中,#e9d8cf由91.37%红色,84.71%绿色和81.18%蓝色组成,十进制红色值为233,绿色值为216,蓝色值为207。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,7.3%品红色,11.16%黄色和8.63%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 91.4
  • G 84.7
  • B 81.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 7.3
  • Y 11.2
  • K 8.6
  CMYK 百分比

#e9d8cf 颜色转换

#e9d8cf十进制的RGB值为R:233, G:216, B:207。 CMYK值为C:0.0, M:7.296, Y: 11.16, K: 8.627

RGB 233, 216, 207
百分比 91.37%, 84.71%, 81.18%
十六进制 e9d8cf
十进制 15325391
二进制 11101001,11011000,11001111
CMYK 0.0, 7.296, 11.16, 8.627
CMYK百分比 0%, 7%, 11%, 9%
CMY 0.086, 0.153, 0.188
CMY百分比 9%, 15%, 19%
HSL 20.77°, 37.14, 86.28
HSV (or HSB) 20.77°, 11.158999999999999, 91.37
XYZ 69.421, 70.941, 69.064
xyY 0.331, 0.339, 70.941
CIE-LAB 87.457, 4.352, 6.533
CIE-LUV 87.457, 10.544, 8.954
CIE-LCH/LCHab 87.457, 7.85, 56.329
CIE-LUV/LCHuv 87.457, 13.833, 40.337
Hunter-Lab 84.227, -0.274, 10.342
YIQ 220.057, 13.022, 0.7947
YUV 220.057, -6.42305, 11.35509
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#e9d8cf 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#e9d8cf 相似颜色

相似颜色

#e9d8cf 色度/色彩

至黑
至白

#e9d8cf 色调

色调变化

#e9d8cf HTML/CSS代码

#e9d8cf 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #e9d8cf.

<span style="color:#e9d8cf;">文本</span>
#e9d8cf 背景颜色

此段背景颜色为 #e9d8cf.

<p style="background-color:#e9d8cf;">文本</p>
#e9d8cf 边框颜色

这个边框颜色为 #e9d8cf.

<div style="border:1px solid #e9d8cf;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#e9d8cf;}
.background {background-color:#e9d8cf;}
.border {border:1px solid #e9d8cf;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉