#ebdb9e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ebdb9e由92.16%红色,85.88%绿色和61.96%蓝色组成,十进制红色值为235,绿色值为219,蓝色值为158。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,6.81%品红色,32.77%黄色和7.84%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcc99

  • R 92.2
  • G 85.9
  • B 62.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 6.8
  • Y 32.8
  • K 7.8
  CMYK 百分比

#ebdb9e 颜色转换

#ebdb9e十进制的RGB值为R:235, G:219, B:158。 CMYK值为C:0.0, M:6.809, Y: 32.766, K: 7.843

RGB 235, 219, 158
百分比 92.16%, 85.88%, 61.96%
十六进制 ebdb9e
十进制 15457182
二进制 11101011,11011011,10011110
CMYK 0.0, 6.809, 32.766, 7.843
CMYK百分比 0%, 7%, 33%, 8%
CMY 0.078, 0.141, 0.38
CMY百分比 8%, 14%, 38%
HSL 47.53°, 65.81, 77.06
HSV (or HSB) 47.53°, 32.766, 92.16
XYZ 65.763, 70.795, 42.546
xyY 0.367, 0.395, 70.795
CIE-LAB 87.385, -3.392, 32.033
CIE-LUV 87.385, 13.303, 44.558
CIE-LCH/LCHab 87.385, 32.212, 96.045
CIE-LUV/LCHuv 87.385, 46.502, 73.377
Hunter-Lab 84.14, -7.73, 28.917
YIQ 216.83, 29.1337, -15.5992
YUV 216.83, -28.94789, 15.94061
网页安全色 #ffcc99
颜色名称

#ebdb9e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ebdb9e 相似颜色

相似颜色

#ebdb9e 色度/色彩

至黑
至白

#ebdb9e 色调

色调变化

#ebdb9e HTML/CSS代码

#ebdb9e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ebdb9e.

<span style="color:#ebdb9e;">文本</span>
#ebdb9e 背景颜色

此段背景颜色为 #ebdb9e.

<p style="background-color:#ebdb9e;">文本</p>
#ebdb9e 边框颜色

这个边框颜色为 #ebdb9e.

<div style="border:1px solid #ebdb9e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ebdb9e;}
.background {background-color:#ebdb9e;}
.border {border:1px solid #ebdb9e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉