#ec3bcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#ec3bcb由92.55%红色,23.14%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为236,绿色值为59,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,75.0%品红色,13.98%黄色和7.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff33cc

  • R 92.5
  • G 23.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 75.0
  • Y 14.0
  • K 7.5
  CMYK 百分比

#ec3bcb 颜色转换

#ec3bcb十进制的RGB值为R:236, G:59, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:75.0, Y: 13.983, K: 7.451

RGB 236, 59, 203
百分比 92.55%, 23.14%, 79.61%
十六进制 ec3bcb
十进制 15481803
二进制 11101100,00111011,11001011
CMYK 0.0, 75.0, 13.983, 7.451
CMYK百分比 0%, 75%, 14%, 7%
CMY 0.075, 0.769, 0.204
CMY百分比 7%, 77%, 20%
HSL 311.19°, 82.33, 57.84
HSV (or HSB) 311.19°, 75.0, 92.55
XYZ 46.935, 25.276, 58.904
xyY 0.358, 0.193, 25.276
CIE-LAB 57.344, 79.07, -36.509
CIE-LUV 57.344, 84.695, -67.799
CIE-LCH/LCHab 57.344, 87.092, 335.216
CIE-LUV/LCHuv 57.344, 108.49, 321.323
Hunter-Lab 50.275, 78.659, -34.272
YIQ 128.339, 59.2071, 82.2483
YUV 128.339, 36.74258, 94.45356
网页安全色 #ff33cc
颜色名称

#ec3bcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#ec3bcb 相似颜色

相似颜色

#ec3bcb 色度/色彩

至黑
至白

#ec3bcb 色调

色调变化

#ec3bcb HTML/CSS代码

#ec3bcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #ec3bcb.

<span style="color:#ec3bcb;">文本</span>
#ec3bcb 背景颜色

此段背景颜色为 #ec3bcb.

<p style="background-color:#ec3bcb;">文本</p>
#ec3bcb 边框颜色

这个边框颜色为 #ec3bcb.

<div style="border:1px solid #ec3bcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#ec3bcb;}
.background {background-color:#ec3bcb;}
.border {border:1px solid #ec3bcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉