#f0d1de 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f0d1de由94.12%红色,81.96%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为240,绿色值为209,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.92%品红色,7.5%黄色和5.88%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 94.1
  • G 82.0
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.9
  • Y 7.5
  • K 5.9
  CMYK 百分比

#f0d1de 颜色转换

#f0d1de十进制的RGB值为R:240, G:209, B:222。 CMYK值为C:0.0, M:12.917, Y: 7.5, K: 5.882

RGB 240, 209, 222
百分比 94.12%, 81.96%, 87.06%
十六进制 f0d1de
十进制 15782366
二进制 11110000,11010001,11011110
CMYK 0.0, 12.917, 7.5, 5.882
CMYK百分比 0%, 13%, 8%, 6%
CMY 0.059, 0.18, 0.129
CMY百分比 6%, 18%, 13%
HSL 334.84°, 50.82, 88.04
HSV (or HSB) 334.84°, 12.917000000000002, 94.12
XYZ 71.919, 69.401, 78.71
xyY 0.327, 0.315, 69.401
CIE-LAB 86.703, 12.939, -2.423
CIE-LUV 86.703, 17.357, -6.021
CIE-LCH/LCHab 86.703, 13.164, 349.395
CIE-LUV/LCHuv 86.703, 18.372, 340.869
Hunter-Lab 83.307, 8.31, 2.297
YIQ 219.751, 14.296, 10.6021
YUV 219.751, 1.10906, 17.76487
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#f0d1de 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f0d1de 相似颜色

相似颜色

#f0d1de 色度/色彩

至黑
至白

#f0d1de 色调

色调变化

#f0d1de HTML/CSS代码

#f0d1de 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f0d1de.

<span style="color:#f0d1de;">文本</span>
#f0d1de 背景颜色

此段背景颜色为 #f0d1de.

<p style="background-color:#f0d1de;">文本</p>
#f0d1de 边框颜色

这个边框颜色为 #f0d1de.

<div style="border:1px solid #f0d1de;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f0d1de;}
.background {background-color:#f0d1de;}
.border {border:1px solid #f0d1de;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉