#f2d4de 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f2d4de由94.9%红色,83.14%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为242,绿色值为212,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,12.4%品红色,8.26%黄色和5.1%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 94.9
  • G 83.1
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 12.4
  • Y 8.3
  • K 5.1
  CMYK 百分比

#f2d4de 颜色转换

#f2d4de十进制的RGB值为R:242, G:212, B:222。 CMYK值为C:0.0, M:12.397, Y: 8.264, K: 5.098

RGB 242, 212, 222
百分比 94.9%, 83.14%, 87.06%
十六进制 f2d4de
十进制 15914206
二进制 11110010,11010100,11011110
CMYK 0.0, 12.397, 8.264, 5.098
CMYK百分比 0%, 12%, 8%, 5%
CMY 0.051, 0.169, 0.129
CMY百分比 5%, 17%, 13%
HSL 340.0°, 53.57, 89.02
HSV (or HSB) 340.0°, 12.397, 94.9
XYZ 73.344, 71.239, 78.99
xyY 0.328, 0.319, 71.239
CIE-LAB 87.601, 12.057, -1.086
CIE-LUV 87.601, 16.993, -3.831
CIE-LCH/LCHab 87.601, 12.105, 354.854
CIE-LUV/LCHuv 87.601, 17.42, 347.297
Hunter-Lab 84.403, 7.406, 3.595
YIQ 222.11, 14.664, 9.457
YUV 222.11, -0.05178, 17.4499
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#f2d4de 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f2d4de 相似颜色

相似颜色

#f2d4de 色度/色彩

至黑
至白

#f2d4de 色调

色调变化

#f2d4de HTML/CSS代码

#f2d4de 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f2d4de.

<span style="color:#f2d4de;">文本</span>
#f2d4de 背景颜色

此段背景颜色为 #f2d4de.

<p style="background-color:#f2d4de;">文本</p>
#f2d4de 边框颜色

这个边框颜色为 #f2d4de.

<div style="border:1px solid #f2d4de;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f2d4de;}
.background {background-color:#f2d4de;}
.border {border:1px solid #f2d4de;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉