#f2d7cb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f2d7cb由94.9%红色,84.31%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为242,绿色值为215,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.16%品红色,16.12%黄色和5.1%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 94.9
  • G 84.3
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.2
  • Y 16.1
  • K 5.1
  CMYK 百分比

#f2d7cb 颜色转换

#f2d7cb十进制的RGB值为R:242, G:215, B:203。 CMYK值为C:0.0, M:11.157, Y: 16.116, K: 5.098

RGB 242, 215, 203
百分比 94.9%, 84.31%, 79.61%
十六进制 f2d7cb
十进制 15914955
二进制 11110010,11010111,11001011
CMYK 0.0, 11.157, 16.116, 5.098
CMYK百分比 0%, 11%, 16%, 5%
CMY 0.051, 0.157, 0.204
CMY百分比 5%, 16%, 20%
HSL 18.46°, 60.0, 87.26
HSV (or HSB) 18.46°, 16.116, 94.9
XYZ 71.696, 71.791, 66.577
xyY 0.341, 0.342, 71.791
CIE-LAB 87.868, 7.445, 9.33
CIE-LUV 87.868, 16.977, 12.425
CIE-LCH/LCHab 87.868, 11.936, 51.411
CIE-LUV/LCHuv 87.868, 21.038, 36.198
Hunter-Lab 84.73, 2.766, 12.723
YIQ 221.705, 19.9449, 1.9761
YUV 221.705, -9.20236, 17.80512
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#f2d7cb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f2d7cb 相似颜色

相似颜色

#f2d7cb 色度/色彩

至黑
至白

#f2d7cb 色调

色调变化

#f2d7cb HTML/CSS代码

#f2d7cb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f2d7cb.

<span style="color:#f2d7cb;">文本</span>
#f2d7cb 背景颜色

此段背景颜色为 #f2d7cb.

<p style="background-color:#f2d7cb;">文本</p>
#f2d7cb 边框颜色

这个边框颜色为 #f2d7cb.

<div style="border:1px solid #f2d7cb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f2d7cb;}
.background {background-color:#f2d7cb;}
.border {border:1px solid #f2d7cb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉