#f3d6de 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f3d6de由95.29%红色,83.92%绿色和87.06%蓝色组成,十进制红色值为243,绿色值为214,蓝色值为222。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,11.93%品红色,8.64%黄色和4.71%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 95.3
  • G 83.9
  • B 87.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 11.9
  • Y 8.6
  • K 4.7
  CMYK 百分比

#f3d6de 颜色转换

#f3d6de十进制的RGB值为R:243, G:214, B:222。 CMYK值为C:0.0, M:11.934, Y: 8.642, K: 4.706

RGB 243, 214, 222
百分比 95.29%, 83.92%, 87.06%
十六进制 f3d6de
十进制 15980254
二进制 11110011,11010110,11011110
CMYK 0.0, 11.934, 8.642, 4.706
CMYK百分比 0%, 12%, 9%, 5%
CMY 0.047, 0.161, 0.129
CMY百分比 5%, 16%, 13%
HSL 343.45°, 54.72, 89.61
HSV (or HSB) 343.45°, 11.934000000000001, 95.29
XYZ 74.192, 72.423, 79.174
xyY 0.329, 0.321, 72.423
CIE-LAB 88.172, 11.355, -0.241
CIE-LUV 88.172, 16.54, -2.422
CIE-LCH/LCHab 88.172, 11.358, 358.785
CIE-LUV/LCHuv 88.172, 16.717, 351.669
Hunter-Lab 85.102, 6.688, 4.411
YIQ 223.583, 14.7107, 8.6231
YUV 223.583, -0.77663, 17.03492
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#f3d6de 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f3d6de 相似颜色

相似颜色

#f3d6de 色度/色彩

至黑
至白

#f3d6de 色调

色调变化

#f3d6de HTML/CSS代码

#f3d6de 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f3d6de.

<span style="color:#f3d6de;">文本</span>
#f3d6de 背景颜色

此段背景颜色为 #f3d6de.

<p style="background-color:#f3d6de;">文本</p>
#f3d6de 边框颜色

这个边框颜色为 #f3d6de.

<div style="border:1px solid #f3d6de;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f3d6de;}
.background {background-color:#f3d6de;}
.border {border:1px solid #f3d6de;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉