#f78da6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f78da6由96.86%红色,55.29%绿色和65.1%蓝色组成,十进制红色值为247,绿色值为141,蓝色值为166。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,42.92%品红色,32.79%黄色和3.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ff9999

  • R 96.9
  • G 55.3
  • B 65.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 42.9
  • Y 32.8
  • K 3.1
  CMYK 百分比

#f78da6 颜色转换

#f78da6十进制的RGB值为R:247, G:141, B:166。 CMYK值为C:0.0, M:42.915, Y: 32.794, K: 3.137

RGB 247, 141, 166
百分比 96.86%, 55.29%, 65.1%
十六进制 f78da6
十进制 16223654
二进制 11110111,10001101,10100110
CMYK 0.0, 42.915, 32.794, 3.137
CMYK百分比 0%, 43%, 33%, 3%
CMY 0.031, 0.447, 0.349
CMY百分比 3%, 45%, 35%
HSL 345.85°, 86.89, 76.08
HSV (or HSB) 345.85°, 42.915, 96.86
XYZ 54.766, 41.581, 41.216
xyY 0.398, 0.302, 41.581
CIE-LAB 70.581, 42.872, 4.601
CIE-LUV 70.581, 69.06, -1.644
CIE-LCH/LCHab 70.581, 43.118, 6.125
CIE-LUV/LCHuv 70.581, 69.08, 358.636
Hunter-Lab 64.483, 38.756, 7.242
YIQ 175.544, 55.1329, 30.199
YUV 175.544, -4.69437, 62.68975
网页安全色 #ff9999
颜色名称

#f78da6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f78da6 相似颜色

相似颜色

#f78da6 色度/色彩

至黑
至白

#f78da6 色调

色调变化

#f78da6 HTML/CSS代码

#f78da6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f78da6.

<span style="color:#f78da6;">文本</span>
#f78da6 背景颜色

此段背景颜色为 #f78da6.

<p style="background-color:#f78da6;">文本</p>
#f78da6 边框颜色

这个边框颜色为 #f78da6.

<div style="border:1px solid #f78da6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f78da6;}
.background {background-color:#f78da6;}
.border {border:1px solid #f78da6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉