#f9d6cc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#f9d6cc由97.65%红色,83.92%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为249,绿色值为214,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,14.06%品红色,18.07%黄色和2.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#ffcccc

  • R 97.6
  • G 83.9
  • B 80.0
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 14.1
  • Y 18.1
  • K 2.4
  CMYK 百分比

#f9d6cc 颜色转换

#f9d6cc十进制的RGB值为R:249, G:214, B:204。 CMYK值为C:0.0, M:14.056, Y: 18.072, K: 2.353

RGB 249, 214, 204
百分比 97.65%, 83.92%, 80.0%
十六进制 f9d6cc
十进制 16373452
二进制 11111001,11010110,11001100
CMYK 0.0, 14.056, 18.072, 2.353
CMYK百分比 0%, 14%, 18%, 2%
CMY 0.024, 0.161, 0.2
CMY百分比 2%, 16%, 20%
HSL 13.33°, 78.95, 88.82
HSV (or HSB) 13.33°, 18.072, 97.65
XYZ 74.011, 72.594, 67.237
xyY 0.346, 0.339, 72.594
CIE-LAB 88.254, 10.628, 9.436
CIE-LUV 88.254, 21.914, 11.972
CIE-LCH/LCHab 88.254, 14.213, 41.6
CIE-LUV/LCHuv 88.254, 24.971, 28.649
Hunter-Lab 85.202, 5.951, 12.853
YIQ 223.325, 24.0695, 4.2905
YUV 223.325, -9.50741, 22.5251
网页安全色 #ffcccc
颜色名称

#f9d6cc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#f9d6cc 相似颜色

相似颜色

#f9d6cc 色度/色彩

至黑
至白

#f9d6cc 色调

色调变化

#f9d6cc HTML/CSS代码

#f9d6cc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #f9d6cc.

<span style="color:#f9d6cc;">文本</span>
#f9d6cc 背景颜色

此段背景颜色为 #f9d6cc.

<p style="background-color:#f9d6cc;">文本</p>
#f9d6cc 边框颜色

这个边框颜色为 #f9d6cc.

<div style="border:1px solid #f9d6cc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#f9d6cc;}
.background {background-color:#f9d6cc;}
.border {border:1px solid #f9d6cc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉